นายสมคิด ลำพาย

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

"ก่อนที่จะมีการดำเนินการอะไรไปนั้น เคยสังเกตบ้างหรือไม่ บางครั้งใช้งบประมาณ หรือระยะเวลาที่เกินกว่าความน่าจะเป็น ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ ด้วยสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าคุณไม่มีการวางแผน และการจัดการที่ดีพอ หากคุณมีการร่างแผนการทำงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และเตรียมแผนการดำเนินการ กำลัง การแจกจ่ายงานให้เป็นไปตามความสามารถ เพียงเท่านี้เองงานของคุณจะเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงที่สุด "

นายวิชิต ประทีปเกาะ

ผู้ช่วยงาน

นายวัชระ พงษ์รอด

ผู้ช่วยงาน

นายกฤษดา บุญพามี

ผู้ช่วยงาน

นายจรรยา สามสาหร่าย

หัวหน้างานหมวดรถยนต์

นายพรประสิทธิ์ กลัดเล็ก

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชัย เถื่อนโฮ้

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยง

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาววิไลพร สุนิพัฒน์

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำบายเอกสารตามระเบียบ

 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย