นายฤกษ์ฤทธิ์ จันทุดม

หัวหน้างาน

นายวัชระ พงษ์รอด

ผู้ช่วยงาน

นายวิชิต ประทีปเกาะ

ผู้ช่วยงาน

นายจรรยา สามสาหร่าย

หัวหน้างานหมวดรถยนต์

นายพรประสิทธิ์ กลัดเล็ก

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชัย เถื่อนโฮ้

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยง

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาววิไลพร สุนิพัฒน์

เจ้าหน้าที่งาน